Vedtekter avd Skårer

Vedtekter Luna avd Skårer

Luna familiebarnehage avdeling Skårer

Luna familiebarnehage avd. Skårer er en privateid barnehage med inntil 8 plasser for barn i alderen 10 mnd. til 3 år. Familiebarnehagen er opprettet i Torbjørns vei 23, 1473 LørenskogTelefon: 938 60 878  

Familiebarnehagen er godkjent av Lørenskog kommune og undertilsyn av distriktets helsesøster. Eier av Luna familiebarnehage er Helle Slott Hitchinson som er administrativt og økonomisk ansvarlig. Mailadresse: hitch@live.no  

1. Formål

Luna familiebarnehage vil til en hver tid bli drevet i samsvar med gjeldende lov og forskrifter i barnehageloven og Internkontrollforskriften. For å innfri regelverket benyttes innleid barnehagelærer (1 t og 25 min pr. barn pr. uke) til veiledning og opplæring av eier som har den daglige driften, samt for samvær og pedagogisk veiledning av det øvrige personalet.

Barnehagelærer er medvirkende i planlegging av årsplan, enkelt aktiviteter, foreldresamtaler og turer, fester og høytider.

2. Åpningstid.

Barnehagen har åpent fra mandag til fredag fra kl. 07.30 til kl. 16.30.

Barnet skal leveres og være hentet innenfor denne perioden, både foreldre og barn skal ha forlatt barnehagen kl. 16.30.

Hentes barnet etter fastsatt åpningstid skal det uoppfordret betales med kr. 500 pr. påbegynt halvtime. (Overtidsbetaling)

Dersom barnet blir hentet av andre enn foreldrene, må daglig leder / personalet informeres om dette på forhånd. Vi kan ikke utlevere barn til andre uten foreldrenes tillatelse.

Barnehagen er stengt på helligdager, planleggingsdager (5 i året), lille juleaften, juleaften og i romjulen , hele påskeuken (f.o.m palmesøndag), inneklemte dager og i juli måned (juli er betalingsfri måned).

3. Forsikringer.

Barna er forsikret i en kollektiv barneforsikring hos SMB Forsikring.

4. Utstyr.

Barnet må ha tilgjengelig hver dag:

- Drikkeflaske som blir i barnehagen.

- Klær og fottøy som passer for værforholdene.

- Bleier

- Ekstra klesskift og tøfler/inne sko.

- Vogn, dyne/voksipose, myggnetting, regntrekk, seler

- Eventuelt annet utstyr/medisiner som barnet trenger.

- Alt tøy og utstyr må være navnet.

Vi ser helst at egne leker blir hjemme da de ofte skaper unødige konflikter.

5. Mat

Barnet skal hver dag ha med seg ferdig tilberedt mat til 1 måltid (frokost)

Frokost er mellom klokken 7.30 - 8.30. Kommer barnet senere enn frokost må barnet ha spist hjemme. Vi serverer smørelunsj og et fruktmåltid om dagen.

6. Sykdom hos barnet.

For å kunne gå i barnehagen må barnet være friskt slik det kan delta i barnehagens aktiviteter så vel ute som inne.

Foreldre plikter til å informere om sykdom/allergi hos barnet. ”Erklæring om helsetilstand” fylles ut av foreldrene ved kontraktinngåelse/evt. en av de første dagene i barnehagen

Vi kontakter foreldrene dersom barnet blir sykt slik at foreldrene skal hente barnet.

7. Fravær.

Man skal alltid gi beskjed dersom barnet ikke kommer i barnehagen eller at det kommer senere (innen kl. 08.00 samme dag) eller hentes før kjernetiden er slut (kjernetiden er mellom 9.30 og 14.00). Dette er viktig slik at vi får planlagt dagene med aktiviteter og turer. Vet man at barnet ikke kommer neste dag, for eksempel på grunn av sykdom, er det fint om vi får beskjed dagen før.

8. Sykdom hos daglig leder

Vi har faste vikarer.

9. Foreldrenes forpliktelser til barnehagen.

Foreldrene plikter å holde seg informert om og følge barnehagens regler og vedtekter. Store samarbeidsproblemer kan etter eiers vurdering gi grunn til oppsigelse av plassen. Oppsigelse må skje skriftlig til barnehageeier. Stoppdato settes deretter av styrer/eier. Luna familiebarnehage følger de kommunale satsene for foreldrebetaling. Kostpenger kommer i tillegg. Oppholdsbetaling blir fakturert og skal være forskuddsvis innbetalt den 1. i hver måned. Merk innbetalingen med navn og måned betalingen gjelder.

NB! Det kan søkes om redusert betaling på Lørenskog kommunes hjemmesider.

 

 

 

 

 

10. Opptak / Oppsigelse

Eier foretar opptak i henhold til regel i Lov om barnehager. Opptaket er fra 01. August til 30. Juni. Vi er med i Samordnet opptak i Lørenskog kommune. Opptak av barn avgjøres av eier etter følgende kriterier:

 Opptakskretsen er primært Lørenskog kommune.

  1. §13 i Lov om barnehager.
  2. Aldersfordeling
  3. Kjønn
  4. Geografisk nærhet
  5. Trekning

Tildeling og oppsigelse foregår skriftlig via Oppvekstportalen og barnehageeier, Helle Hitchinson. Mailadresse: hitch@live.no. Egen kontrakt skrives med eier. Oppsigelse av plass foregår skriftlig direkte til barnehageeier. Oppsigelsesfristen er 1 måned. Dersom plassen sies opp av foresatte midt i måned, må det betales for oppsigelsesmåned og neste måned. Ved oppstart i barnehagen etter den 15. i mnd. betales halv månedspris for første måned.

Barnehageplassen er gjeldene fram til sommerferien det året barnet fyller tre år. Barn under tre år som får tilbud om plass i annen barnehage, disponerer plassen frem til sommerferien.  Juni og juli er ikke oppsigelsesmåned. Plasser som sies opp etter 1. mai, må det betales for ut barnehageåret, dvs. til 31.07

Ved betalingsunnlatelse kan eier fatte vedtak om oppsigelse og utestengning med virkning fra 14 dager etter skriftlig betalingspåminnelse/varsel.

Barnehage tilbyr inntektsgradert foreldrebetaling, se kommunens hjemmeside for søknad og mer informasjon.

Dersom familiebarnehagen opphører, stenger eller ved tre gjentatte for seine innbetalinger av oppholdsbetalingen, gjelder det samme oppsigelsestiden på 1 måned, fra eier til foreldre.

Kontrakten skal være ferdig underskrevet f.o.m 1.dag i barnehagen.

11. Barnehagens styre og foreldreråd

Barnehagen følger bestemmelsene i Lov om barnehager. Foreldrerådet velger 1 representant med vara til styret for et barnehageår av gangen. Barnehagelærer og eier er faste styrerepresentanter.

12. Årsplan

Årsplan for den pedagogiske siden av driften av familiebarnehagen utarbeides for et barnehageår av gangen og legges fram for styret til behandling og i foreldrerådet til orientering.

13. HMS

Barnehagen er under tilsyn av distriktets helsesøster. Barnehagen følger tilsynsmyndighetenes forskrifter om internkontroll. Barnehage fører egen sjekkliste utarbeidet spesielt for Luna familiebarnehage

14. Vedtektenes varighet

Vedtektene er fastsatt av eier og varer til nye vedtekter eventuelt blir utarbeidet. Kopi av de til enhver tid gjeldende vedtekter sendes Skole- og Oppveksttjenesten og finnes på kommunens hjemmeside.

 

 

  

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

10.04 | 21:25

Hei . Lurer på om dere har plass til gut 3 år gammel. Vi har sendt søknad til Lørenskog kommune men vi trenger plass nå. Håper dere har noe ledig. Mvh Piotr

...
28.08 | 10:03

Hei lurer på om dere har plass til jente 14 mnd. Frida har begynt i barnehage men hun trenger et mindre tryggere tilbud. Håper dere har noe ledig, mvh Mikkel

...
18.08 | 13:50

Hei! Lurer på om dere har en plass til en jente på 10 mnd? Og om hvor mange små det er i barnehagen? Da hun har begynt i en barnehage som jeg ikke er så fornøyd

...
07.03 | 14:16

Ønsker å bli ringevikar for dere!

...
Du liker denne siden